VOBRO (GENERAL)

Allrestaurants - VOBRO - Brodnica, POLAND

Address: Podgorna 78, 87-300 Brodnica, POLAND
Phone: +48564982639 Mobile: * Fax: *
Website: http://vobro.pl Email: *

PL:
Zakłady Produkcji Cukierniczej „VOBRO” założone zostały w 1986 roku przez Wojciecha Wojenkowskiego. Od początku swego istnienia mają wyłącznie polski kapitał, znajdują się w Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. Przez dotychczasowe 26 lat firma rozwija się systematycznie, rozbudowując linie produkcyjne, system magazynowania, poszerzając dystrybucję i zwiększając załogę. W zakładach pracuje 420 osób z Brodnicy i regionu, w zdecydowanej większości są to pracownicy z długoletnim stażem, od wielu lat związani z fabryką słodyczy.

W „VOBRO” wytwarza się około 100 rodzajów wyrobów czekoladowych oraz ponad 30 gatunków ciastek. Surowce do ich produkcji sprowadzane są m.in. ze Szwecji, Niemiec, Belgii , Włoch i Słowacji. Rocznie z brodnickiej fabryki trafia na rynek światowy około 10 milionów bombonierek, z czego czwartą część stanowi eksport do ponad 20 krajów na 4 kontynentach. Zakład posiada system ISO 22000 a także standard IFS.

EN:
Confectionery Production Plant VOBRO was founded in 1986 by Wojciech Wojenkowski. Since the beginning, the company is entirely based on polish capital, located in Brodnica, Kuyavian-Pomeranian. For the previous 26 years VOBRO has been developing systematically by extending production lines and storage system, enlarging distribution and enhancing the crew. There are 420 people from Brodnica and the region working in the company, in definite majority employees with long-standing apprenticeship, attached to the Confectionery Plant for many years.

VOBRO produces about 100 types of chocolate products and over 30 kinds of biscuits. Raw materials are imported, among others, from Sweden, Germany, Belgium, Italy and Slovakia. Annually there are about 10 millions of chocolate boxes striking the world market, the fourth part is exported to over 20 countries in 4 continents. The company has an ISO 22000 and IFS standards.

DE:
Süßwarenherstellung “VOBRO” wurde im Jahr 1986 von Wojciech Wojenkowski gegründet. Seit ihrer Gründung hat der Betrieb nur polnisches Kapital. Die Herstellung befindet sich in Brodnica in der Region Kujawsko-pomorskie. In den letzten 26 Jahren ist das Unternehmen stetig wächst, baut Produktionsanlagen, Storage-System, baut den Vertrieb und den Ausbau der Besatzung. Die Anlage beschäftigt 420 Personen aus Brodnica und der Region, sind die meisten von ihnen Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung, seit vielen Jahren mit werkseitig Süßigkeiten verbunden.

In “VOBRO” wurde etwa 100 Arten von Schokolade-Produkte, und mehr als 30 Arten von Kuchen produziert. Alle Ihre Rohstoffe importiert werden, unter anderem aus Schweden, Deutschland, Belgien, Italien und der Slowakei. Jährlich erhält der Werk aus Brodnica auf dem Weltmarkt etwa 10 Millionen Pralinenschachteln, von denen der vierte Teil in über 20 Länder auf 4 Kontinenten exportiert wird. Das Unternehmen verfügt über eine ISO 22000 und IFS Standards.

RU:
Кондитерская Фабрика основаны Войтехом Военковским в 1986 г. От начала своего существованиа у нас исключительно польский капитал, мы находимся в Броднице в Куявско-Поморском воеводстве. С 26 лет Фирма развивается систематически расширяя производственные линии, систему складирования, увеличивая дистрибуцию и коллектив.

На заводах работает 420 человеков из Бродницы и области, подавляющее большинство этих людей – работники с многолетним трудовым стажем, связаны с этой фирмой сладостей очень долго.

В VOBRO мы изготавливаем почти 100 сортов шоколадных изделий и свыше 30 сортов пирожных. Чтобы их изготавливать, мы привозим сырья например из Швеции, Германии, Бельгии, Италии и Словакии. Каждый год мы отправляем мировому рынку приблизительно 10 миллионов бонбоньерок, с чего 1/4 составляет экспорт в свыше 20 страны на 4 континентах. Компания имеет ISO 22000 и IFS стандартам.

Allrestaurants - VOBRO - Brodnica, POLAND Allrestaurants - VOBRO - Brodnica, POLAND Allrestaurants - VOBRO - Brodnica, POLAND Allrestaurants - VOBRO - Brodnica, POLAND Allrestaurants - VOBRO - Brodnica, POLAND
x
X